Asclepias syriaca (common milkweed) with Bombus sp. (bumble bee)
(c) North Creek Nurseries

Back

Asclepias incarnata

Asclepias tuberosa